Resum Di Stefano et.al 2021

M51-ULS-1b el primer candidat a exoplaneta ,els exoplanetas son molt difícils de trobar per que els mètodes de detecció de planetes de la nostra pròpia galàxia no serveixen per aquest tipus de planetes , ja que estan molt lluny i ocupen una part molt petita del cel, per això no es pot detectar be la baixada de lluminositat o minúscula vibració de la estrella a causa de la massa del planeta. El planeta M51-ULS-1b esta situat en la galàxia M51-ULS que es una galàxia el·líptica. Per això el M51-ULS-1b s’ha detectat per observacions de raigs X que es van observar a Chandra i XMM-Newton( telescopis utilitzats per la detecció del exoplaneta) es va observar una arribada de XRB, dos focs de llum des de la galàxia M51-ULS-1,formada per una estrella massiva, acompanyada per un forat negre o estrella de neutrons. La estrella massiva es la donor, l’objecte que dona matèria al altre objecte de forma continuada , i la estrella de neutrons o fort negre l’ accretor objecte que atrau la matèria de forma continua. En això es basa el XRB, els raigs-X es formen a traves de el salt de electrons, quan la matèria arribar a una temperatura molt elevada es produeixen aquest salts, des de el interior d’una estrella es normal estar a aquesta temperatura, però la segona font s’aconsegueix amb l’acceleració de la matèria que atrau el forat negre o estrella de neutrons, això allibera una energia que fa que s’escalfi la matèria i comencin a produir-se aquest salts d’electrons. Per la observació d’aquest raigs x s’ha pogut detectar dos eclipses, un llarg, un curt i de una gran descendència de lluminositat que es el que ho fa estrany, es del transit d’un objecte del radi 1/3 de júpiter que s’interposa entre la terra i la estrella, i la terra amb el forat negre o estrella de neutrons. Només s’ha detectat un transit de un objecte que suposadament es el possible exoplaneta ( M51-ULS-1b), te una duració de un 70 anys. No estan segurs que l’objecte que passa pel davant de la estrella i el forat negre o estrella de neutrons sigui un exoplaneta i no sigui un asteroide o una estrella nana blanca o estrella nana marro, el problema es que el radi del objecte es molt mes petit que el mínim de una estrella nana marro o nana blanca, per també es estrany que així sobreviscut a la continua radiació. Per acabar per als desenvolupadors de M51-ULS-1b el primer candidat a exoplaneta creuen que es molt important la utilització i donar mes importància a els raigs x per futures recerca de exoplanetas o planetes amb masses petites i galàxies de poca lluminositat. El problema es que no en totes les galàxies hi haurà un nivell tan alt de emissió de raigs x com hi ha a la galàxia M51-ULS. La diferencia que he notat amb l’altre publicació es que ja no es dona tan per fet que es un exoplaneta, en l’altre semblava que concloïa que pràcticament estava comprovat que era un exoplaneta en canvi en aquesta no.

Angles

M51-ULS-1b the first candidate for exoplanet, exoplanets are very difficult to find because the methods of detecting planets in our own galaxy are not suitable for this type of planet, as they are very far away and occupy a very small part from the sky, so the drop in luminosity or tiny vibration of the star cannot be detected either due to the mass of the planet. The planet M51-ULS-1b is located in the galaxy M51-ULS which is an elliptical galaxy. That is why the M51-ULS-1b has been detected by X-ray observations that were observed in Chandra and XMM-Newton (telescopes used for the detection of the exoplanet) an arrival of XRB was observed, two light fires from the galaxy M51-ULS-1, formed by a massive star, accompanied by a black hole or neutron star. The massive star is the donor, the object that gives matter to the other object continuously, and the neutron star or strong black the accreting object that attracts matter continuously. This is the basis of XRB, X-rays are formed through the electron jump, when matter reaches a very high temperature these jumps occur, from inside a star it is normal to be at this temperature, but the second source is achieved with the acceleration of matter that attracts the black hole or neutron star, this releases an energy that causes the matter to heat up and this electron jumps begin to occur. By observing this x-ray it has been possible to detect two eclipses, one long, one short and a large offspring of luminosity which is what makes it strange, is the transit of an object of radius 1/3 of Jupiter which is interposed between the earth and the star, and the earth with the black hole or neutron star. Only one transit of an object that is supposed to be the possible exoplanet (M51-ULS-1b) has been detected, lasting 70 years. They are not sure that the object passing in front of the star and the black hole or neutron star is an exoplanet and not an asteroid or a white dwarf star or brown dwarf star, the problem is that the radius of the object is very smaller than the minimum of a brown dwarf star or white dwarf, but it is also strange that it survived the continuous radiation. To conclude for the developers of M51-ULS-1b the first candidate for exoplanet believe that it is very important to use and give more importance to x-rays for future search for exoplanets or planets with small masses and low-brightness galaxies. The problem is that not all galaxies will have such a high level of x-ray emission as there is in the M51-ULS galaxy . The difference I noticed with the other post is that it is no longer so taken for granted that it is an exoplanet, in the other it seemed to conclude that it was practically proven to be an exoplanet but in this no.